Zařazení nitritů podle nebezpečnosti

poppers y, tedy průmyslové čističe na bázi zejména amylnitritů jsou zařazeny do následujících kategorií podle rizikových faktorů: R11, R23, R28. Znamená to označení pro látky vysoce hořlavé, toxické při vdechování a vysoce toxické při požití! Na základě těchto faktů byly zařazeny do následujících tříd bezpečnostních doporučení pro práci s nimi: Jsou to třídy S1 a S2 – uchovávat mimo dosah dětí a vždy zamčené, dále třída S16 – uchovávat mimo zdroje hoření, zákaz kouření při práci s nimi. Dále třídy S28, S36, S37 – při potřísnění pokožky omýt velkým množstvím vody, preventivně užívat ochranného oděvu a rukavic. Nakonec S45 a S63 – při nehodě či nevolnosti ihned vynést postiženého na čistý vzduch, zajistit klid, popřípadě přivolat lékařskou pomoc.

Nebezpečí zneužití

Stejně, jako kdysi v primitivních podmínkách rozvinutého socialismu feťáci zneužívali různá ředidla a čističe k čichání jejich výparů a obluzování svého vědomí, tak i dnes se najdou pitomci, kteří hazardují se zdravím. Pouze tehdejší toluen dnes nahradily čističe na bázi amylnitritu.

Zařazení nitritů podle nebezpečnosti
Ohodnoťte příspěvek